Agnieszka Wagner

Agnieszka Wagner

130.000 zl (30.000 euro) to koszt terapii protonowej w Monachium (RPTC), która jest jedyną szansą na uratowanie mojego kręgosłupa zajętego przez liczne przerzuty, i która może zatrzymać dalszą progresję choroby, dzięki czemu zyskam kolejnych kilka lat życia.
 

Cześć, jestem Aga.

Nie identyfikuję się z moją chorobą, ale towarzyszy mi ona od lata 2009 roku. W wieku 29 lat usłyszałam diagnozę, która zmieniła moje życie - zaawansowany rak piersi z "gratisem", czyli przerzutami do kości (tak! wszystko na raz...).

Od tego czasu nie ustaję w codziennej walce o siebie.

DLACZEGO I NA CO POTRZEBNA MI POMOC

Choć bardzo dużo pracuję i robię wszystko, by nie obciążać innych ludzi swoimi problemami, nie jestem w stanie własną pracą zapewnić sobie środków na leczenie , które pochłania lwią część dochodów moich i mojego męża.

Możliwości efektywnego, nieinwazyjnego leczenia w Polsce wyczerpały się dla mnie w 2014 roku, po zdiagnozowaniu przerzutów do kości i płuc. Koszty terapii, którą rozpoczęłam w grudniu 2015 w Niemczech roku oscylują wokół 10.000 EURO rocznie, nie wliczając kosztów terapii protonowej (22.000 EURO), która uratowała mnie przed bardzo inwazyjną i okaleczającą operacją, i powstrzymała dalszy rozwój choroby. Dzięki decyzji o podjęciu takiego właśnie leczenia udało mi się ocalić biodro, nogę, sprawność, ukochane chodzenie, i patrząc szerzej - także życie, a ostatnie 3 lata były dla mnie najbardziej twórczym i rozwojowym okresem.

W najbliższych tygodniach czeka mnie kolejna terapia protonowa z uwagi na "12 kręgów"- w tylu właśnie zlokalizowane są w moim kręgosłupie liczne, rozsiane przerzuty.

Protony są jedyną nadzieją na zatrzymanie inwazji osteoklastów na mój kręgosłup i dalszej progresji choroby z jednej strony, a z drugiej - jedyną skuteczną formą terapii pozwalającą na normalne funkcjonowanie jak w życiu wolnym od choroby. Alternatywą jest operacja (usunięcie kręgów, wstawienie protezy, potem długa rehabilitacja), chemia i tradycyjna radioterapia - ta ostatnia nie ma ani mocy, ani precyzji protonów, które nie naruszają niczego "do drodze". Przy poprzednich "protonach" wróciłam do pełnej sprawności po 2 miesiącach od zakończenia leczenia (wcześniej pół roku poruszałam się o kulach), przy czym prowadziłam w trakcie naświetlań normalny, aktywny tryb życia.

Cena terapii poszybowała w górę i wynosi 130.000 zł (30.000 EURO). Nie dysponujemy na dzień dzisiejszy tak wielka sumą, jest ona poza naszym zasięgiem...

Więc jeśli możesz, to proszę pomóż mi, chcę jeszcze móc celebrować życie.

Będę szalenie wdzięczna.

Agnieszka Wagner

 

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ DLA AGNIESZKI:

zł  

  Język:  

lub

nr konta: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841 

tytułem FON-SUB-WAG -07

 

 

 

 

130.000 zl (30.000 euros) is the cost of proton therapy in Munich (RPTC) which is the only chance to rescue my spinal cord attacked by multiple metastases, and which can stop further progression of the cancer. In this way I can gain a couple of years of life.

Hi, my name is Aga.

I do not identify myself with my illness, but it has been accompanying me since summer 2009. I was 29 when I heard a diagnosis that changed my life - advanced breast cancer with a "gratis" - that is bone metastases (that is right! I got it all at once...).

Since then I do not stop fighting for myself.

WHY AND WHAT FOR I NEED HELP

Even though I work a lot and I do everything not to burden other people with my problems, ma and my husband are able to earn enough money to cover the expenses related to my therapy.

The possibilities of an effective, non-invasive cancer treatment finished for me in 2014 after I had been diagnosed with lung and bone metastases. The costs of therapy that I started in December 2015 in Germany are about 10.000 euros a year, excluding proton therapy (22.000) which rescued me from a very invasive and damaging surgery and stopped further progression of the illness. This treatment literally saved my hip, leg, my mobility, ability to walk and move normally, and in a broader perspective - also my life. The last three years have been the most creative time ever.

In the upcoming weeks I am expecting another proton therapy due to multiple metastases localized in 12 vertebrae of my spinal cord.

Protons are the only hope to stop the invasion of the osteoclasts on my spinal cord and to break further progression of the cancer on the one hand, and on the other - the only effective therapy that makes normal functioning as in life without the illness possible. The alternative solutions include surgery (removing the metastatic vertebrae, implanting a prothesis followed by a long rehabilitation), chemo and traditional radiotherapy - the last one lacks the power and precision of the protons which do not damage anything that stands on their way. As regards my former "protons" I got back to full mobility in 2 months after the therapy had finished (earlier I used to walk on crutches), but during the radiation I had continued a normal, active lifestyle.

The cost of the therapy has significantly increased since 2016 and at the moment it is 30.000 euros (30.000 zl). We do not have such amount of money at our disposal, it is out of reach to us...

So if you could, please help me. I want to be able to celebrate life.

I would appreciate it enormously!

Agnieszka Wagner

Please write FON-SUB-WAG- 07 Agnieszka Wagner  in the title of the transfer or use Pay Pal transfer
 

IBAN
PL: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841
SWIFT/BIC:

INGBPLPWXXX