Immunoterapia w raku płuca

2024-04-25

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) poparł refundację nowoczesnego leczenia neoadjuwantowego dla pacjentów z rakiem płuca. Proponowana immunoterapia, jeśli uzyska zielone światło, będzie pierwszą tego typu opcją terapeutyczną w Polsce, skierowaną do dorosłych z zaawansowanym rakiem płuca.

Analizy wykazują, że połączenie niwolumabu z chemioterapią istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub zgonu, co potwierdza potrzebę poszerzenia dostępnych opcji terapeutycznych. Choć nadal resekcja guza pozostaje główną metodą leczenia, tylko niewielki odsetek chorych kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Dlatego terapia neoadjuwantowa, podawana przed operacją, staje się coraz bardziej istotna, umożliwiając skuteczniejsze zwalczanie mikroprzerzutów.

Warto podkreślić, że immunoterapia niwolumabem w połączeniu z chemioterapią opartą na platynie wykazuje znaczącą przewagę nad samą chemioterapią, co potwierdzają wyniki badań. Ta pozytywna opinia prezesa AOTMiT jest istotnym krokiem w dostosowywaniu polskich standardów terapeutycznych do praktyk stosowanych już w innych krajach europejskich. Jednakże przed pełną realizacją programu lekowego B.6 konieczne są kolejne decyzje na szczeblu ministerialnym.