FON dla swoich podopiecznych

 

Fundacja Onkologiczna Nadzieja wspiera osoby w chorobie nowotworowej merytorycznie i finansowo. Pomaga między innymi zbierać środki na finansowanie leczenia oraz informuje o dostępnych metodach leczenia w walce z chorobą. Powstała w październiku 2006 roku. Założył ją pacjent, chorujacy na raka żołądka i poszukujący wówczas nowoczesnych metod leczenia nowotworów - nieznanych i niedostępnych jeszcze w naszym kraju.

Obecnie fundację tworzy zespół kilku osób, które poświęcają swój czas by pomagać chorym onkologicznie. Swoja pracę opieramy na bazie wolontariatu i wsparcia finansowego ludzi dobrej woli.
 

Nasza Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi różnorodną działalność wspomagającą leczenie onkologiczne naszych Podopiecznych:

 • zbieramy środki na finasowanie ich leczenia
 • niesiemy pomoc społeczną osobom chorym onkologicznie w zakresie: diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji onkologicznej
 • informujemy o dostępnych metodach leczenia i możliwych terapiach
 • współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi
 • podejmujemy działania majace na celu ochrone i promocję zdrowia

 

Baza wiedzy

Zgromadziliśmy informacje dotyczące choroby nowotworowej, naukowo potwierdzonych metod leczenia oraz instytucji, z którymi możesz się zetknąć podczas choroby. O raku powinieneś wiedzieć jak najwięcej, bo odpowiednia wiedza ułatwi ci poruszanie się w nowym dla ciebie środowisku onkologicznym. Będąc świadomym pacjentem możesz aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia oraz współdecydować o kierunku leczenia. Istotna jest jakość źródeł informacji, z których korzystasz, zawsze weryfikuj szczególnie to co umieszczane jest w sieci.

 

Metody leczenia raka

Na świecie  istnieje wiele metod leczenia raka, żadna nie jest w 100% skuteczna. Współcześnie odnotowuje się, że najlepsze efekty odnoszą terapie łączone, dobierane indywidualnie do pacjenta. W Polsce refundacji podlega chemioterapia, radioterapia i chirurgia onkologiczna, pozostałe metody, mimo iż czasem dostępne w Polsce wymagają finansowania z własnych środków.

 

Finansowanie leczenia

Pomagamy pozyskiwać środki na leczenie onkologiczne. Zakładamy imienne subkonto, dzięki czemu bliskie lub znajome osoby chorego mogą przekazywać środki konkretnie na jego leczenie.

Jako fundacja zachęcamy do udzielania pomocy finansowej naszym podopiecznym. Publikujemy najpilniejsze potrzeby i poszukujemy fundatorów.

 

Wsparcie psychologiczne, dietetyczne i duchowe.

Tworzymy grupy wsparcia dla naszych podopiecznych. W formie warsztatów i spotkań zajmujemy się tym, co w chorobie nowotworowej niezbędne poza pomocą medyczną. Grupy prowadzone są przez psychoonkologa  i dietetyka doświadczonych w pracy z chorymi onkologicznie. Zatrudniony w fundacji psychoonkolog udziela profesjonalnych konsultacji chorym i ich rodzinom. Dietetyk kliniczny konsultuje problemy zywieniowe, pomaga wprowadzic dietę onkologiczną. Przekonujemy o tym, jak ważne poza leczeniem organizmu jest duchowość i regeneracja organizmu. Zachęcamy by poznawać swoją chorobę i szukać w niej nowego siebie.  

 

Statut fundacji

 

 

STATUT FUNDACJI ONKOLOGICZNEJ NADZIEJA

 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Onkologiczna Nadzieja i zwana jest w dalszej części Statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Arkadiusza Osterczuka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 października 2006r. w Kancelarii Notarialnej Marii Alicji Janowskiej w Warszawie  przy ul. Nowolipki 27B,  repertorium  A nr  10415/2006.

 §2

 Fundacja posiada osobowość prawną.

 §3

 Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 §4

 1. Fundacja działa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na obszarze swego działania Fundacja może tworzyć filie, ośrodki, biura, oddziały  i zakłady do realizowania swoich celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazw w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 §5

 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji  jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

§6

 Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI
§7

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie działalności  mającej na celu ochronę  zdrowia,
 • wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia
 • promocja zdrowia
 • promocja i organizacja wolontariatu.
 • pomoc społeczna osobom chorym onkologicznie,
 • wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze   onkologii,
 • reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych.

§8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 •  pobudzanie ofiarności publicznej
 • gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy.
 • udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
 • udzielaniu wsparcia finansowego, rzeczowego, pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym
 • udzielanie pomocy społecznej osobom chorym onkologicznie na zasadach określonych w Regulaminie udzielania pomocy społecznej,
 • reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory wobec organów ustawodawczych, administracji państwowej oraz ośrodków medycznych,
 • monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych,
 • współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczpospolitej i za granicą,
 • pozyskiwanie technologii, sprzętu medycznego i środków leczniczych stosowanych w leczeniu i profilaktyce leczenia chorób onkologicznych,
 • udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i ich rodzinom,
 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych. 

Działalność Fundacji jest prowadzona jako nieodpłatna.

 §9

 1.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych,  których działalność jest zbieżną z celami Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami i organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie dwa tysiące dwieście  złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.  

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

 Dochodami Fundacji są:

 •  subwencje, darowizny, spadki i  zapisy
 • dalsze świadczenia Fundatora
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie
 • wsparcie, dotacje i wykorzystanie funduszy organizacji i instytucji państwowych, samorządowych i europejskich
 • odsetki bankowe.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia,  Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem członkom swoich organów, pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie przekazuje  majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§15

Organami Fundacji są:

 • Rada Nadzorcza
 • Rada Programowa
 • Zarząd

§16

 • Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach stanowiących, kontrolnych i nadzorczych.
 • Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków.
 • Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej  oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza.
 • Członków Rady Nadzorczej w okresie od ustanowienia Fundacji do śmierci albo uznania za zmarłego powołuje Fundator. W późniejszym okresie członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Nadzorcza.
 • Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata , przy czym przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostanie powołana na kadencję czteroletnią, zaś pozostała część zostanie powołana na kadencję dwuletnią, w ten sposób by skład rady nadzorczej był rotacyjny. Zasada ta obowiązuje również w przypadku rozszerzania albo uzupełniania składu Rady Nadzorczej.
 • Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, zaistnienia przeszkody określonej w § 17 lub śmierci członka Rady Nadzorczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Nadzorczej, i przez to pozbawienie go członkostwa w radzie, może nastąpić w wyniku odwołania go przez fundatora albo uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Nadzorczej.
 • Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w artykule 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§17

 1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkami Rady Nadzorczej ni mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§18

 1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż  raz  na kwartał . W posiedzeniach Rady nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu jednak bez prawa głosowania.
 2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje a posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej  zapadają większością głosów przy obecności  co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos kierującego posiedzeniem. Każdy członek Rady ma jeden głos.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte , jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane z dziesięciodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, bądź elektronicznie za potwierdzeniem odbioru w przypadku podania przez członka Rady Nadzorczej adresu mailowego. Nie dotyczy to sytuacji gdy wszyscy członkowie Rady są Nadzorczej są obecni i nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do poszczególnych propozycji punktów porządku obrad.
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwoływać każdy jej członek z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu albo Fundatora zgłoszony w formie pisemnej.
 6. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin pracy Rady Nadzorczej.
 7. Rada Nadzorcza może zatwierdzić Regulamin udzielania pomocy społecznej.

§19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej i Zarządu
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu,
 3. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji ponadto udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji
 5. Nadzór nad działalnością fundacji
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
 9. Podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu i jego wysokości dla członków Rady Programowej.

§20

Każdy członek rady Nadzorczej jest uprawniony w celu wykonywania swych zadań do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądać wyjaśnień od Zarządu
 2. Dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§21

 1. Rada Programowa  składa się z co najmniej trzech  członków.
 2. Rada Programowa jest organem doradczym dla pozostałych organów Fundacji i jej działalność ma na celu ocenę realizowanych i planowanych kierunków rozwoju Fundacji, w tym odpowiada za wskazywanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia chorób onkologicznych. 
 3. Kadencja członków Rady Programowej trwa dwa lata.
 4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Rady Nadzorczej  może uchwalić Regulamin pracy Rady Programowej.
 6. Pierwszy skład Rady Programowej powołuje Fundator.  

§22

 1. Zarząd Fundacji składa się z  nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na czteroletnią kadencję. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje  Fundator.
 3. Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania, śmierci, podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium albo upływu kadencji członka Zarządu. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora albo Radę Nadzorczą przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. 

§23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundatora w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie.
 4. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości 50.000 złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgody Rady Nadzorczej wymaga ponadto decyzja o przystąpieniu do spółek i fundacji.
 5. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji z określonym zakresem umocowania.  
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swej działalności.
 7. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin pracy Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§24

 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie zmian statutu podejmuje Fundator albo Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej.

 

ROZDZIAŁ VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§25

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inna fundacją podejmuje na pisemny wniosek Zarządu Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej.

 

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów, dla których została powołana albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje na pisemny wniosek Zarządu Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków Rady Nadzorczej.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Nadzorczej na rzecz działających w Rzeczypospolitej fundacji o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE 
§27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2011 r.