Regulamin przekazywania Darowizn

 

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na stronie https://fundacjaonkologicznanadzieja.org
 

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację Onkologiczną Nadzieja (dalej: Fundacja) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz działań statutowych Fundacji.

2. Przez Darczyńcę należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze strony Fundacji z siedzibą w Warszawie 04-294, ul. Kwatery Głównej 46 lok. U1, KRS: 0000 26729, NIP: 113-264-55-85, https://fundacjaonkologicznanadzieja.org

 

II. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn
1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „PRZEKAŻ DAROWIZNĘ” na stronie https://www.fundacjaonkologicznanadzieja.org/jak-pomagamy/nasi-podopieczni  
3. Darowizny przekazywane przez stronę internetową Fundacji Onkologicznej Nadzieja  są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495. 3.
4. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
5.  Udzielane darowizny mają charakter jednorazowy. Wysokość darowizny określa Darczyńca wpisując określona kwotę.
6. Darczyńca, przekazując płatność na rzecz Fundacji, wyraża zgodę na pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości przekazanej darowizny.

 

 III. Przetwarzanie danych osobowych
1. Fundacja Onkologiczna Nadzieja jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji oraz informacji fundraisingowych.
3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz miejscowość – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza danych osobowych.
4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.
 

IV. Bezpieczeństwo wpłat
1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
2. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: fon|fundacjaonkologicznanadzieja.org| |fon|fundacjaonkologicznanadzieja.org  Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.
3. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: fon|fundacjaonkologicznanadzieja.org| |fon|fundacjaonkologicznanadzieja.org . Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce WSPIERAJ FUNDACJĘ 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.