Nowa jakość w dialogu społecznym w ochronie zdrowia

2018-06-19

W JEDNOŚCI SIŁA ! 

W trosce o naszych podopiecznych uczestniczymy w różnych projektach, spotkaniach i konferencjach z decydentami ochrony zdrowia. Współpraca buduje, znikają mury i uprzedzenia - pojawia się merytoryka i jakość.

Projekt Obywatele dla Zdrowia służy stworzeniu stałego dialogu pomiędzy organizacjami pacjentów z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia – środowiskiem lekarskim, pielęgniarskim, pracodawców, instytucjami ochrony zdrowia oraz innymi resortami. Ma na celu budowę ponadsektorowego dialogu i współpracy na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem interesów kluczowych beneficjentów systemu opieki zdrowotnej, jakimi są pacjenci. Priorytetowym zadaniem Obywateli dla Zdrowia jest zwiększenie wiedzy, kompetencji organizacji pozarządowych oraz zachęcenie do aktywnego udziału w życiu publicznym – społecznym w ramach dostępnych form dialogu, w tym konsultacji społecznych. Projekt ma umożliwić dialog z decydentami ochrony zdrowia wszystkim zaangażowanym organizacjom.

Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali:

  • Józefa Szczurek-Żelazko – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Bartłomiej Chmielowiec –  Rzecznik Praw Pacjenta, partner projektu
  • Tomasz Schimanek – ekspert Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, partner projektu
  • Beata Ambroziewicz – prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
  • Przedstawiciele instytucji z sektora ochrony zdrowia: NFZ, NIK, AOTMiT, URPL i in.
  • Liderzy organizacji pacjentów i eksperci projektu