NOWY PROGRAM LEKOWY RAKA NERKI

2021-10-02

Dzisiaj wraz z prof. Jakubem Kucharzem z Narodowego Instytutu Onkologii ( Klinika nowotworów układu moczowego) spotkaliśmy się z Ministrstrem Macjejem Miłkowskim w kwestii przedłużającego się procesu zatwierdzenia nowego programu lekowego dla chorych z rakiem nerki.

Rak nerki to obecnie ósmy spośród najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Wcześnie wykryty, jest jednym z lepiej rokujących nowotworów. Niestety, u blisko 30% pacjentów chorobę rozpoznaje się w postaci przerzutowej. Nowe możliwości leczenia sprawiają, że rak nerki staje się powoli chorobą przewlekłą. Kluczem do sukcesu pozostaje jak najszybsze postawienie diagnozy oraz dostęp do nowoczesnych terapii.

Niestety obecne możliwości leczenia chorych z rakiem nerki w Polsce wyraźnie odbiegają od aktualnych standardów i, co bardzo ważne, dotyczy to przede wszystkim leczenia w pierwszej linii, a wiemy, że właśnie na początku leczenia chory może uzyskać największą korzyść, która na dalszych etapach leczenia nie ma już takiego wymiaru. Warto również pamiętać, że leczenie w pierwszej linii w dużym stopniu determinuje postępowanie w drugiej i dalszych liniach leczenia.

Wydaje się, że największa potrzeba zmian w leczeniu chorych na raka nerki związana jest z wprowadzeniem w pierwszej linii ipilimumabu z nivolumabem oraz aksytynibu z pembrolizumabem. Oba schematy wykazały wyraźnie większą skuteczność w porównaniu z sunitynibem, mierzoną medianą PFS, OS oraz ORR, przede wszystkim u pacjentów z grup o pośrednim i niekorzystnym rokowaniu i są obecnie standardem leczenia tych chorych. Co również bardzo ważne, tolerancja takiego leczenia, i związana z tym jakość życia, pozostają na dobrym poziomie.

U chorych z dobrym rokowaniem, oczekiwaną zmianą jest wprowadzenie nowego TKI, tiwozanibu, leku o korzystnym profilu terapeutycznym. W drugiej linii dostępność leków jest dobra, a tym co ogranicza możliwości ich stosowania jest precyzyjne określenie sekwencji leczenia.

Natomiast zgodnie z zapisami programu wciąż brakuje możliwości kontynowania jakiegokolwiek leczenia w trzeciej linii, co dotyka około 30% chorych z tym nowotworem.

Przedłużający się proces zatwierdzania nowego programu lekowego „Leczenia raka nerki” uniemożliwia chorym dostęp do nowoczesnej i optymalnej terapii pogarszając w ten sposób wyniki leczenia z niewątpliwym wpływem na przeżycia pacjentów. Bardzo liczymy, że to się wkrótce zmieni….