Spotkanie z Ministrem Maciejem Miłkowskim dotyczące pacjentów z chłoniakiem skórnym T komórkowym

2020-01-24

W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie poświęcone niezaspokojonym potrzebom pacjentów chorych na chłoniaki skórne T-komórkowe oraz pacjentów z chłoniakiem Hodgkina po przeszczepie z wysokim ryzykiem nawrotu.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ze strony Ministerstwa Zdrowia:
  • Minister Maciej Miłkowski oraz
  • Dyrektor Joanna Kilkowska
 • przedstawiciele organizacji pacjentów:
  • Maria Szuba, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
  • Joanna Konarzewska-Król i Anna Chmielewska, Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”,
 • specjaliści:
  • dr Agnieszka Giza, hematolog Samodzielnego Publicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz
  • dr Ewa Paszkiewicz-Kozik onkolog Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. niezaspokojone potrzeby pacjentów z chłoniakami skórnymi T-komórkowymi wynikające z bardzo ograniczonego dostępu do skutecznych opcji terapeutycznych, które pozwolą na długotrwałe utrzymywanie choroby w remisji i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie
 2. problem długiej i trudnej diagnostyki wynikającej z braku referencyjnych pracowni histopatologicznych mających duże doświadczenie w diagnostyce tej jednostki chorobowej oraz niewystarczającej wiedzy lekarzy dermatologów o chorobie - jest to choroba rzadka i bardzo silnie zróżnicowana.
 3. konieczność wprowadzenia koordynowanej wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentami z chłoniakami skórnymi T-komórkowymi
 4. konieczność wprowadzenia zmiany w programie lekowym B.66, w celu ograniczenia liczby wizyt chorego u specjalisty (aktualnie wymagane programem co miesięczne) jedynie w celu odbioru kolejnych dawek leku beksaroten. Propozycja zmian programu ma być przekazana przez Ministerstwo Zdrowia do zaopiniowania Konsultantowi Krajowemu
 5. zbadania możliwości ponownego wprowadzenia możliwości leczenia interferonem wycofanego z listy refundacyjnej w lipcu 2019 r. interferonu, uwzględniając rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich
 6. konieczność włączenie nowej opcji terapeutycznej dla pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym z ekspresję CD30, czyli leczenie brentuksymabem vedotin. Przedstawiono wyniki badania klinicznego ALCANZA, które wykazało bezpieczeństwo oraz wyższą skuteczność leku względem obecnego standardu finansowanego w ramach programu B.66 rozumianą jako bardzo wysoki odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, i u których odpowiedź ta została długotrwale utrzymana. Wskazano na ograniczoną grupę pacjentów wymagających nowej terapii (ok. 50 chorych rocznie) oraz przewidywalny czas leczenia (terapia ograniczona do 16 podań = ok rok terapii), a tym samym przewidywalne koszty leczenia.
 7. wskazano także na potrzebę wprowadzenia leczenia brentuksymabem vedotin jako terapii podtrzymującej po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina, u których z uwagi na niekorzystne czynniki rokownicze w momencie wykonania przeszczepu istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo powtórnego nawrotu choroby. Przedstawiono korzyści płynące z tej terapii dla tej grupy pacjentów wykazane w badaniu AETHERA, min. fakt, że przeżycie wolne od progresji choroby przekraczało 5 lat po zastosowaniu leku względem 16 miesięcy obserwowanych w przypadku braku zastosowania leku. Ta grupa chorych jest również szacowana na ok 50 chorych rocznie i podobnie czas terapii jest zdefiniowany na maksymalnie 16 cykli.
 8. okres wymagany do wprowadzenia zmian w programach lekowych oraz rozszerzenia listy leków dostępnych dla pacjentów. Ministerstwo wskazało na możliwość zmian w okresie najbliższych trzech – czterech miesięcy.